Хвърлям по едно око:

Посещения на блога

понеделник, 23 ноември 2009 г.

СПРАВЕДЛИВОСТ
Справедливостта е като свободата - утолява глада,
но никога не е достатъчна!
За нея трябва да се бориш, да блъскаш глава в стената,
да блъскаш стената в земята.
За нея се лее кръв!
Тя дава смисъл на битието ни и е пламъка,
който стопля сърцата на онеправданите
и огрява умовете на низвергнатите.

Тя е последната мотивация да останем тук,
да търпим всичките несгоди на предначертаното ни днес,
защото този народ който сме и ще бъдем - няма да се затрие,
няма да сведе глава и да се превърне в стадо овце.
Няма сила,която да надмогне над него -
каквато и да е, откъдето и да е -
дори танковете и катюшите да дойдат.

Справедливостта е цел, смисъл и изначално основополагаща.

Справедливостта е Божията помисъл за нас.


Липсата на справедливост:
- демотивира личността за честен и градивен труд,
както в собствена, така и за всеобща изгода;
- прокарва пътищата към всеобхватното безразличие за
бъдещето и съдбата на собственото Аз и Ние;
- постила опиумния килим на алиенацията изсмукващ
и последната капчица на човещината ни;
- убива добрите нрави и причината да разделяме добро от зло
и къса връзките на личностните взаимовъзпиращи се и взаимно
притеглящи се чувства на любов, уважение, почит и преклонение;
- тя е сланата, която попарва избуялите във вековно битуване
на всепризнати и почитани традиционни ценности извън регулатора на закона;
- затрива от раз мечтите;
- гилотинира порива за взаимност и щастието от съществуването;
- ликдидира любовта;
- зачерква нуждата от добродетели и спъва като букаи възможността
и желанието за нормален живот и развитие;
- постулира аморалност,априори нехуманност, като изтиква на
преден план подмолната страна на човешката душевност;
- отрича Бог, обезмисля и обезценява човешкия живот и
правото на щастие за всеки човешки индивид;
- отприщва беззаконието и пречи на съществуването на какъвто и да е
обществен поръдяк и социализира дори преодолимите човешки и обществени пороци;

Липсата на справедливост - това е България днес!Да възстановим справедливостта!

петък, 20 ноември 2009 г.

четвъртък, 19 ноември 2009 г.

Държавата иска да контролира безконтролно Интернет!


ЛИНК КЪМ СТРАНИЦАТА НА ИНТЕРНЕТ ОБЩЕСТВО-БЪЛГАРИЯ:

http://isocbg.wordpress.com/2009/11/18/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA/

ЕТО И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО:

По-долу ще видите целия текст на съобщението, което е публикувано на сайта на Министерски съвет.

Опасностите пред потребителите и пред свободата на достъпа до Интернет се крият във възможностите за злоупотреби. Ние изпраихме становище до МВР, но очевидно законопроектът е бил разработен преди това и “общественото обсъждане” е целяло само придаване на благовиден вид на мракобесническите промени.

Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, съхраняват за срок от 12 месеца данните, създадени или обработени в процеса на тяхната дейност, за нуждите на правораздаването. Те ще се използват за разкриването и разследването на престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода за две или повече години и за издирване на лица. Това предвижда одобреният на правителственото заседание днес закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС). С него се отстраняват сериозните проблеми, които възникнаха при работа по разкриване и разследване на престъпления с последната редакция на нормата на чл. 251 от ЗЕС, и се въвеждат изискванията на Директива 2006/24/ЕО за запазване на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи.
Данните са необходими за проследяване и идентифициране на източника на връзката; идентифициране на направлението, датата, часа и продължителността на връзката, на нейния тип, на крайното електронно съобщително устройство на потребителя и за установяване на идентификатор на ползваните клетки.

Със законопроекта се разграничават данните относно трафика на съобщенията от тяхното съдържание (същината на кореспонденцията, независимо от формата, в която е изразена – материална или компютъризирана) и режима, който се прилага по отношение на тях. Изрично е посочено, че други данни, включително и разкриващи съдържанието на съобщенията, не могат да бъдат съхранявани по този ред.

В изпълнение на чл. 7, б. “б” от Директива 2006/24/ЕО в чл. 250а, ал. 3 от проекта е предвидено задължение за мобилните оператори и интернет доставчиците да унищожат данните след изтичане на 12 месеца, с изключение на тези, до които е имало достъп и са били съхранени. При достъп до данните, осъществен от специализираната дирекция “Оперативни технически операции” при МВР чрез интерфейс, се предвижда ръководителят на органа, отправил искане за достъп, да уведомява предприятието за необходимостта от запазване на данните.

Изрично е предвидено, че за нуждите на наказателното производство, данните ще се предоставят на съда и органите на досъдебното производство при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс директно от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги. По този начин се спазва принципът на непосредственост, поради което, когато данните са необходими за нуждите на наказателно производство, за да се използват като годен доказателствен материал, следва да са получени директно от администратора на тези данни. В случая това е съответното предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

По този начин осигуряването на достъп чрез интерфейс освобождава предприятията от задължението да предоставят директно и непосредствено данни на оправомощените органи с две изключения, а именно: 1) предвиденото в чл. 250б, ал. 3 задължение за предоставяне на данните директно от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги на съда и органите на досъдебното производство при условията на НПК и за целите на наказателното производство; и 2) в случай че осигуреният достъп чрез интерфейс по технически причини не може да бъде използван.

В новите разпоредби са указани редът и условията за достъп до данните, като е предвиден разрешителен режим. Лимитативно са посочени органите, които съобразно своята компетентност ще имат право да искат справки за данните. Това са ръководителите на специализираните и на териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на ДАНС, главните дирекции „Криминална полиция”, „БОП”, „Охранителна полиция” и „Гранична полиция”, дирекция „Вътрешна сигурност”, СДВР, областните дирекции на МВР и териториалните звена на ГДБОП, службите „Военна информация” и „Военна полиция” и НРС.

Предвижда се достъпът до данните да се осъществява при постъпило мотивирано искане и след разпореждане от председателя на районния съд или оправомощен от него съдия. Нивото на председател на районен съд е напълно достатъчно, за да гарантира спазване на процедурата по достъп на данни. Регламентиран е редът за предоставяне на такива данни на компетентен орган на друга държава, когато това е предвидено в международен договор. В тези случаи достъпът до данните се предвижда да бъде осъществен при постъпило мотивирано искане от ръководител на главна или специализирана дирекция по чл. 250в, ал. 1, т. 1 и 2, след писмено разпореждане от председателя на Софийски градски съд или оправомощен от него съдия.

За дадените разрешения или откази в съответните съдилища е предвидено да се води специален регистър, който не е публичен. Специализираната дирекция “Оперативни технически операции” при МВР ще извършва справка за данните при постъпване на съдебно разпореждане, което също следва да се регистрира в специален регистър, който не е публичен.

Воденето на тези специални регистри ще улесни осъществяването на проверка над извършените справки от органите съобразно дадените разрешения, тъй като ще могат да бъдат съпоставени данните от различни документални източници на информация, съхранявани при органи на изпълнителната и съдебната власт.

За наблюдаващ орган относно сигурността на съхраняваните данни е определена Комисията за защита на личните данни, като по този начин се изпълнява задължението по чл. 9 от Директива 2006/24/ЕО за всяка държава-членка да определи публичен орган, който да отговаря за наблюдението на прилагането на нейната територия на разпоредбите, приети от държавите-членки.

Предвижда се Народното събрание чрез комисия, определена с правилника за организацията и дейността му, да осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване и осъществяване на достъп до данните, както и за защита правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразен достъп до тях.

Предвидена е административнонаказателна отговорност за всяко длъжностно лице от държавен орган или предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което наруши задълженията си или злоупотреби с данните по чл. 250а. Размерът на глобата, която може да бъде наложена, е от 1000 лв. до 5000 лв.

За да се гарантира напълно защитата на правата на гражданите, свързани с обработката на т. нар. трафични данни, се създава ал. 2 в чл. 360 от Наказателния кодекс, с която се предвижда възможност за реализиране на наказателна отговорност – лишаване от свобода до 1 г. или пробация, спрямо лице, което противозаконно разкрие тези данни. Субект на престъплението може да бъде не само длъжностно лице от държавен орган или предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, а и други лица извън предприятията и държавните органи, на които не са възложени задължения по отношение тези данни. С това се гарантира по-висока степен на наказателна защита над трафичните данни, тъй като субект на престъплението може да бъде всяко едно наказателноотговорно лице, което противозаконно ги разкрие.

Кои са някои от проблемите, видни дори само от това съобщение?

1. Изисква се срок за съхранение от 12 месеца, което е два пъти повече от минималния, предвиден в Европейската директива 2006/24/ЕО.
2. Изисква се съхранение на “данните, създадени или обработени в процеса” на дейността на Интернет операторите. Едно по-разширено тълкуване може да включи в тях всички данни – вкл. електронна поща, посещавани уеб сайтове, разменена кореспонденция по ICQ/jabber/skype и т.н.
3. Твърди се: “изрично е посочено, че други данни, включително и разкриващи съдържанието на съобщенията, не могат да бъдат съхранявани по този ред.”, но не се казва, че не може да има достъп до тези данни чрез използването на интерфейса, с който ще се осъществява достъпа.
4. Дава се възможност на огромен брой хора да искат справки: “ръководителите на специализираните и на териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на ДАНС, главните дирекции „Криминална полиция”, „БОП”, „Охранителна полиция” и „Гранична полиция”, дирекция „Вътрешна сигурност”, СДВР, областните дирекции на МВР и териториалните звена на ГДБОП, службите „Военна информация” и „Военна полиция” и НРС.”
5. Самите вносители си противоречат: “Предвижда се достъпът до данните да се осъществява при постъпило мотивирано искане и след разпореждане от председателя на районния съд или оправомощен от него съдия. Нивото на председател на районен съд е напълно достатъчно, за да гарантира спазване на процедурата по достъп на данни.” От една страна нивото на председател на РС е достатъчно, а от друга – реално разрешението ще издават съдии, които нямат никакъв стаж. В сегашния закон разрешението се издава от председателя на окръжния съд, който обикновено е юрист със сериозен стаж.
6. Ще се води регистър за дадените разрешения и откази, но той няма да е публичен.
7. Предвидена е смешна административна санкция за злоупотреби – глобата, която може да бъде от 1000 лв. до 5000 лв.

Твърде е вероятно да има и други, значително по-сериозни проблеми пред Интернет-потребителите в страната.

Тук няма да се спираме на проблемите пред Интернет-операторите, които ще трябва да осигурят тези интерфейси за следене, но ще отбележим, че малките оператори ще имат големи проблеми, а големите оператори – огромни проблеми. Изразходваните средства няма да могат да се възстановят бързо, което може да доведе както до фалити на Интернет-операторите, така и до още по-големи злоупотреби от страна на органите на реда.

“Интернет общество – България” се обръща към всички граждани, депутати, медии, експерти, неправителствени организации с призив да се сложи край веднъж завинаги на опитите на МВР да налага неоправдан, неконтролируем, даващ възможност за злоупотреби контрол върху действията на Интернет потребителите.
Престъпниците могат и трябва да бъдат преследвани с цялата строгост на закона, но това не бива да става за сметка на основните човешки свободи в Интернет.

сряда, 18 ноември 2009 г.

Вълнения Вигенини от трибуната на Европейския парламентПреди няколко минути установих, че др. Кристиян Вигенин - евродепутата-комунист си е направил блог в blog.bg.
Рекох си - лошо няма, но като изслушах клипчето с негова реч пред Европарламента се изпотих от възмущение! 
Втрещих се - както би се изразил един тв-водещ!
Това кумънизко момченце сякаш е ординарец на Путин и внук на Фурцева и няма нищо общо с нас - българите и държавата ни.
От трибуната на ЕС плаче за СССР и лобира за Русия!

Боже, пази България от скакалците!

вторник, 17 ноември 2009 г.

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНОСТ


И накрая всеки ще разбере,
че искрицата от огъня
и танца на свещицата,
и болката от стъпката
в посока осветена от горенето -
са смисъла,
безсмислието,
времето
и безвремието.


22:52 ч. 7.9.2009 г.

понеделник, 16 ноември 2009 г.

КОСМОПОЛИТЪТ И НАШЕНСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Диоген.
Търсил е човека.
С горящ факел в ръка -
вероятно да го запали и изгори -
за да не се мъчи клетия сиромах
в безкрайните тегоби на порочния свят.
Волнодумстващ и независим от нищо местен атински чешит.
Първият вселенски жител на света и изтънчен хедонист.
Ръсел мъдрости без мярка из атинската агора,
човека на когото дори Александър Велики завидил...
Обичащ припека и навременя хубавиците в отсрещния бардак.
Дали е намерил някой - информация няма.
Нямаме такъв образец тук днес.
Всички са цинични чалгици,
а не интелектуални циници.
Емблематичен е местния малоумник в града -
справка - Пловдив.
Дори паметник му струпа признателно гражданство.
Търсил ли е нещо завалията -
почитателите му хич не знаят.
Фенер не носеше - помня го.
Държеше си онази работа
през джоба.
И фъфлеше скудоумия.
Мильо.

петък, 13 ноември 2009 г.

Х О Р О С К О П


Robin Trower - Bridge Of Sighs - 1977


Моя - за текущата седмица:

Създавенето на материални блага може да е един изключително забавен процес, стига да искате да опитате.
Просто пробвайте нещо различно, нетипично.

(От седмичната преса)

Какви благоприятни времена - напук на световната криза се очертават бъдещи материални натрупвания - съдбата сочи с пръста си възможности - остава само да се възползвам.
Ще трябва да го сторя - кога друг път ще печеля нещо и ще ми е изключително забавно и хубаво. Най-важното - зависи само от моето желание. Дори има методически указание - трябва да се пробва нещо различно и нетипично.

Да видим какво съм използвал в житейският си път и обичайните способи утвърдени в България:
- до сега с честен труд не стана;
- почти всички професии в строителния занаят пробвах - не биде;
- с куфарна търговия и внос-износ - не успях;
- пробвах поне 20- 30 сранвително честни и общоизвестни начини за забогатяване - не можах далдиша;
- баничките не пропусках да си изяждам на всяка закуска;
- гастарбайтер - гурбетчия по чужбината бях - не ще!
- Луканов не познавах - куфар с долари не получих;
- Аамет Циганина не понасям - покрай обръчите не минах дори;
- не съм фен на Гоце - от там - нито надежда дори;
- не си падам по мъжки дупета и от Серго Умоното хаир не видях,
- с Костов не съм братовчед - пак не става;
- за депупат не се цаних - там хляба е бял, мек и в неограничени количества;
- на всичко отгоре и на ББ критик се извъдих - никакъв шанс да изкотарея;
Това бяха и си остават нормалните, обичайните и типичните способи за обогатяване у нас.

Нещо нетипично трябва да е, а не загрявам такъв да съществува у нас.

Не се сещам, затова май ще се простя с надеждата за приятно печелене на метериални блага, по нетипичен начин.

Егати и хороскопа, как само лъжат хорицата да се надяват!

понеделник, 9 ноември 2009 г.

ДЕНЯТ, В КОЙТО РИБИТЕ ИЗПЛУВАХАBlack Sabbath - Iron Man
***********************************************************************


Изплуваха, да.
Акулите на Държавната сигурност - червеното гестапо на комунистите, продължението на ръката на Кремъл.
Навириха муцуните си и защракаха с челюсти, а се правеха, че пеят елейни псалми - пък то си бяха приспивните песнички на Сънчо!
Истината е, че на 10 ноември 1989 год - вечерта нямаше нито един недоволен и всички се радваха, че Тодор Живков си отива. Винаги преди това съм си мислил, че аз ще си умра, а той ще продължи да си управлява - до второто пришествие на Ленин.
И така започна 20 годишния маскин бал - влъците наденаха овчите кожи, смениха гаулайтера си и изкараха по разни стъгди и мегдани тайните си ялови дзвиски на мимикрията и подлудиха народа като го оцветиха го контрастно, принуждавайки го като зомбиран на масови митинги да скача до припадък крещейки "Долу!" и "Да живее!". Междувременно се кръстосаха с пчелите и започна едно невиждано никъде по света и нечувано в исторически план роене, плодене, множене на БКП-то - та се стигна до умопомрачителната цифра 400 политически партии. Голям зор е видял д-р Менгеле от Симеоново в политическото си франкинщайнстване.
Но те отдавна го подготвяха!
И успяха да го осъществят твърде успешно.
Когато през 1987 год. др. Тодор Живков оповести т.нар. Юлска концепция на БКП, в която се говореше за промяната на собствеността, политически плурализъм, политически партии, гласност, излизане на БКП от "ешелоните на властта" никой не обърна внимание на този план за действието на управляващата комунистическа върхушка в условията на конвертиране на социализъма в капитализъм. Хората бяха обръгнали от разни безполезни пленуми на "промяната" - експерименти все на техния гръб и не обърнаха внимание на най-важното събитие, което щеше да оказва влияние на живота им през следващите 30-40 години.
Народа си беше тъй дресиран - други да мислят и решават вместо него.

Така се и случи през онези години.

Ако днес някой не признава, че има ограмна разлика от преди 25-30 години - значи е слепец, но ако продължгава да не вижда кой, защо и как направи промяната - на гърба на наивността и глупостта на българския народ - значи е абсолютен тъпак.
Такива бяхме всички вече 20 години - независимо от политическите си виждания щом сме я докарали до тук - една шепа нехранимайковци със спечеленото от народа да са неговите най-големи янкисаджии.
Те ограбиха всичко ценно, но не са богаташи, а тунеядци и крадци.
Те прибраха банките и парите - но не са бизнесмени, а мазни
и безплодни ченчеджийчета.
Те приватизираха икономиката , но не са индустриалци, а тлъсти чорбаджии.

Вече всички го знаят и никой не ще ни е виновен - ако продължаваме да рециклираме комунистическата измет.
Това ще си е изцяло за наша сметка и бъдещето на децата и внуците ни, а може би и на България!

Преди 20 години бяхме неподготмени и наивно вярващи.

Днес не е така.

петък, 6 ноември 2009 г.

Venus by Shocking Blue

ЕДНА ОТ НАЙ-ВЕЛИКИТЕ ПЕСНИ В РОКА!

Бог да прости Маришка Велес!

четвъртък, 5 ноември 2009 г.

Пиринска песен - Гологан /Gologan -Pirinska pesen / Bulgaria


Това бяха коментарите впървата публикация на песента:коментара:
Clidice каза:

a fantastic video, a wonderful landscape and a very beautiful song

Четвъртък, 2009, Октомври 29 14:22

boristodorov56 каза:
Thank you!
This is Bulgaria - country with beautiful nature and incredibly talented people, but unfortunately ruined by communism.

Четвъртък, 2009, Октомври 29 14:51


boristodorov56 каза:
Bulgària és un país bonic.
Déu ha dotat d'un gran paisatge i un poble talentós i treballador.
Durant molts anys el Cauleiter Comunista de robar i que distorsionen tot el més valuós, que era a la nació.
És molt difícil recuperar-se de la derrota de la nació, i que va ser organitzat pels bolxevics lleig i sense Déu ateisnichni.
Gràcies per visitar i comentar en el meu humil bloc.
Una vegada més benvinguts!

Четвъртък, 2009, Октомври 29 15:02

сряда, 4 ноември 2009 г.

вторник, 3 ноември 2009 г.

РИТУАЛ В КРЕМЪЛ и прибързаната ми предубеденост!


                         Най-напред си помислих, че Медведев го правят народен артист,
                         недоглеждане в текста на източника. Много глупаво!
        

                    Това просто е награждаване на Николай Басков със знанието "Народен
                    артист на ЛФ" - Д.Медведев има да играе още много рали за да го заслужи.
            

Блогове, които следя