Хвърлям по едно око:

Посещения на блога

понеделник, 23 ноември 2009 г.

СПРАВЕДЛИВОСТ
Справедливостта е като свободата - утолява глада,
но никога не е достатъчна!
За нея трябва да се бориш, да блъскаш глава в стената,
да блъскаш стената в земята.
За нея се лее кръв!
Тя дава смисъл на битието ни и е пламъка,
който стопля сърцата на онеправданите
и огрява умовете на низвергнатите.

Тя е последната мотивация да останем тук,
да търпим всичките несгоди на предначертаното ни днес,
защото този народ който сме и ще бъдем - няма да се затрие,
няма да сведе глава и да се превърне в стадо овце.
Няма сила,която да надмогне над него -
каквато и да е, откъдето и да е -
дори танковете и катюшите да дойдат.

Справедливостта е цел, смисъл и изначално основополагаща.

Справедливостта е Божията помисъл за нас.


Липсата на справедливост:
- демотивира личността за честен и градивен труд,
както в собствена, така и за всеобща изгода;
- прокарва пътищата към всеобхватното безразличие за
бъдещето и съдбата на собственото Аз и Ние;
- постила опиумния килим на алиенацията изсмукващ
и последната капчица на човещината ни;
- убива добрите нрави и причината да разделяме добро от зло
и къса връзките на личностните взаимовъзпиращи се и взаимно
притеглящи се чувства на любов, уважение, почит и преклонение;
- тя е сланата, която попарва избуялите във вековно битуване
на всепризнати и почитани традиционни ценности извън регулатора на закона;
- затрива от раз мечтите;
- гилотинира порива за взаимност и щастието от съществуването;
- ликдидира любовта;
- зачерква нуждата от добродетели и спъва като букаи възможността
и желанието за нормален живот и развитие;
- постулира аморалност,априори нехуманност, като изтиква на
преден план подмолната страна на човешката душевност;
- отрича Бог, обезмисля и обезценява човешкия живот и
правото на щастие за всеки човешки индивид;
- отприщва беззаконието и пречи на съществуването на какъвто и да е
обществен поръдяк и социализира дори преодолимите човешки и обществени пороци;

Липсата на справедливост - това е България днес!Да възстановим справедливостта!

петък, 20 ноември 2009 г.

четвъртък, 19 ноември 2009 г.

Държавата иска да контролира безконтролно Интернет!


ЛИНК КЪМ СТРАНИЦАТА НА ИНТЕРНЕТ ОБЩЕСТВО-БЪЛГАРИЯ:

http://isocbg.wordpress.com/2009/11/18/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA/

ЕТО И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО:

По-долу ще видите целия текст на съобщението, което е публикувано на сайта на Министерски съвет.

Опасностите пред потребителите и пред свободата на достъпа до Интернет се крият във възможностите за злоупотреби. Ние изпраихме становище до МВР, но очевидно законопроектът е бил разработен преди това и “общественото обсъждане” е целяло само придаване на благовиден вид на мракобесническите промени.

Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, съхраняват за срок от 12 месеца данните, създадени или обработени в процеса на тяхната дейност, за нуждите на правораздаването. Те ще се използват за разкриването и разследването на престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода за две или повече години и за издирване на лица. Това предвижда одобреният на правителственото заседание днес закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС). С него се отстраняват сериозните проблеми, които възникнаха при работа по разкриване и разследване на престъпления с последната редакция на нормата на чл. 251 от ЗЕС, и се въвеждат изискванията на Директива 2006/24/ЕО за запазване на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи.
Данните са необходими за проследяване и идентифициране на източника на връзката; идентифициране на направлението, датата, часа и продължителността на връзката, на нейния тип, на крайното електронно съобщително устройство на потребителя и за установяване на идентификатор на ползваните клетки.

Със законопроекта се разграничават данните относно трафика на съобщенията от тяхното съдържание (същината на кореспонденцията, независимо от формата, в която е изразена – материална или компютъризирана) и режима, който се прилага по отношение на тях. Изрично е посочено, че други данни, включително и разкриващи съдържанието на съобщенията, не могат да бъдат съхранявани по този ред.

В изпълнение на чл. 7, б. “б” от Директива 2006/24/ЕО в чл. 250а, ал. 3 от проекта е предвидено задължение за мобилните оператори и интернет доставчиците да унищожат данните след изтичане на 12 месеца, с изключение на тези, до които е имало достъп и са били съхранени. При достъп до данните, осъществен от специализираната дирекция “Оперативни технически операции” при МВР чрез интерфейс, се предвижда ръководителят на органа, отправил искане за достъп, да уведомява предприятието за необходимостта от запазване на данните.

Изрично е предвидено, че за нуждите на наказателното производство, данните ще се предоставят на съда и органите на досъдебното производство при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс директно от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги. По този начин се спазва принципът на непосредственост, поради което, когато данните са необходими за нуждите на наказателно производство, за да се използват като годен доказателствен материал, следва да са получени директно от администратора на тези данни. В случая това е съответното предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

По този начин осигуряването на достъп чрез интерфейс освобождава предприятията от задължението да предоставят директно и непосредствено данни на оправомощените органи с две изключения, а именно: 1) предвиденото в чл. 250б, ал. 3 задължение за предоставяне на данните директно от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги на съда и органите на досъдебното производство при условията на НПК и за целите на наказателното производство; и 2) в случай че осигуреният достъп чрез интерфейс по технически причини не може да бъде използван.

В новите разпоредби са указани редът и условията за достъп до данните, като е предвиден разрешителен режим. Лимитативно са посочени органите, които съобразно своята компетентност ще имат право да искат справки за данните. Това са ръководителите на специализираните и на териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на ДАНС, главните дирекции „Криминална полиция”, „БОП”, „Охранителна полиция” и „Гранична полиция”, дирекция „Вътрешна сигурност”, СДВР, областните дирекции на МВР и териториалните звена на ГДБОП, службите „Военна информация” и „Военна полиция” и НРС.

Предвижда се достъпът до данните да се осъществява при постъпило мотивирано искане и след разпореждане от председателя на районния съд или оправомощен от него съдия. Нивото на председател на районен съд е напълно достатъчно, за да гарантира спазване на процедурата по достъп на данни. Регламентиран е редът за предоставяне на такива данни на компетентен орган на друга държава, когато това е предвидено в международен договор. В тези случаи достъпът до данните се предвижда да бъде осъществен при постъпило мотивирано искане от ръководител на главна или специализирана дирекция по чл. 250в, ал. 1, т. 1 и 2, след писмено разпореждане от председателя на Софийски градски съд или оправомощен от него съдия.

За дадените разрешения или откази в съответните съдилища е предвидено да се води специален регистър, който не е публичен. Специализираната дирекция “Оперативни технически операции” при МВР ще извършва справка за данните при постъпване на съдебно разпореждане, което също следва да се регистрира в специален регистър, който не е публичен.

Воденето на тези специални регистри ще улесни осъществяването на проверка над извършените справки от органите съобразно дадените разрешения, тъй като ще могат да бъдат съпоставени данните от различни документални източници на информация, съхранявани при органи на изпълнителната и съдебната власт.

За наблюдаващ орган относно сигурността на съхраняваните данни е определена Комисията за защита на личните данни, като по този начин се изпълнява задължението по чл. 9 от Директива 2006/24/ЕО за всяка държава-членка да определи публичен орган, който да отговаря за наблюдението на прилагането на нейната територия на разпоредбите, приети от държавите-членки.

Предвижда се Народното събрание чрез комисия, определена с правилника за организацията и дейността му, да осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване и осъществяване на достъп до данните, както и за защита правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразен достъп до тях.

Предвидена е административнонаказателна отговорност за всяко длъжностно лице от държавен орган или предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което наруши задълженията си или злоупотреби с данните по чл. 250а. Размерът на глобата, която може да бъде наложена, е от 1000 лв. до 5000 лв.

За да се гарантира напълно защитата на правата на гражданите, свързани с обработката на т. нар. трафични данни, се създава ал. 2 в чл. 360 от Наказателния кодекс, с която се предвижда възможност за реализиране на наказателна отговорност – лишаване от свобода до 1 г. или пробация, спрямо лице, което противозаконно разкрие тези данни. Субект на престъплението може да бъде не само длъжностно лице от държавен орган или предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, а и други лица извън предприятията и държавните органи, на които не са възложени задължения по отношение тези данни. С това се гарантира по-висока степен на наказателна защита над трафичните данни, тъй като субект на престъплението може да бъде всяко едно наказателноотговорно лице, което противозаконно ги разкрие.

Кои са някои от проблемите, видни дори само от това съобщение?

1. Изисква се срок за съхранение от 12 месеца, което е два пъти повече от минималния, предвиден в Европейската директива 2006/24/ЕО.
2. Изисква се съхранение на “данните, създадени или обработени в процеса” на дейността на Интернет операторите. Едно по-разширено тълкуване може да включи в тях всички данни – вкл. електронна поща, посещавани уеб сайтове, разменена кореспонденция по ICQ/jabber/skype и т.н.
3. Твърди се: “изрично е посочено, че други данни, включително и разкриващи съдържанието на съобщенията, не могат да бъдат съхранявани по този ред.”, но не се казва, че не може да има достъп до тези данни чрез използването на интерфейса, с който ще се осъществява достъпа.
4. Дава се възможност на огромен брой хора да искат справки: “ръководителите на специализираните и на териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на ДАНС, главните дирекции „Криминална полиция”, „БОП”, „Охранителна полиция” и „Гранична полиция”, дирекция „Вътрешна сигурност”, СДВР, областните дирекции на МВР и териториалните звена на ГДБОП, службите „Военна информация” и „Военна полиция” и НРС.”
5. Самите вносители си противоречат: “Предвижда се достъпът до данните да се осъществява при постъпило мотивирано искане и след разпореждане от председателя на районния съд или оправомощен от него съдия. Нивото на председател на районен съд е напълно достатъчно, за да гарантира спазване на процедурата по достъп на данни.” От една страна нивото на председател на РС е достатъчно, а от друга – реално разрешението ще издават съдии, които нямат никакъв стаж. В сегашния закон разрешението се издава от председателя на окръжния съд, който обикновено е юрист със сериозен стаж.
6. Ще се води регистър за дадените разрешения и откази, но той няма да е публичен.
7. Предвидена е смешна административна санкция за злоупотреби – глобата, която може да бъде от 1000 лв. до 5000 лв.

Твърде е вероятно да има и други, значително по-сериозни проблеми пред Интернет-потребителите в страната.

Тук няма да се спираме на проблемите пред Интернет-операторите, които ще трябва да осигурят тези интерфейси за следене, но ще отбележим, че малките оператори ще имат големи проблеми, а големите оператори – огромни проблеми. Изразходваните средства няма да могат да се възстановят бързо, което може да доведе както до фалити на Интернет-операторите, така и до още по-големи злоупотреби от страна на органите на реда.

“Интернет общество – България” се обръща към всички граждани, депутати, медии, експерти, неправителствени организации с призив да се сложи край веднъж завинаги на опитите на МВР да налага неоправдан, неконтролируем, даващ възможност за злоупотреби контрол върху действията на Интернет потребителите.
Престъпниците могат и трябва да бъдат преследвани с цялата строгост на закона, но това не бива да става за сметка на основните човешки свободи в Интернет.

сряда, 18 ноември 2009 г.

Вълнения Вигенини от трибуната на Европейския парламентПреди няколко минути установих, че др. Кристиян Вигенин - евродепутата-комунист си е направил блог в blog.bg.
Рекох си - лошо няма, но като изслушах клипчето с негова реч пред Европарламента се изпотих от възмущение! 
Втрещих се - както би се изразил един тв-водещ!
Това кумънизко момченце сякаш е ординарец на Путин и внук на Фурцева и няма нищо общо с нас - българите и държавата ни.
От трибуната на ЕС плаче за СССР и лобира за Русия!

Боже, пази България от скакалците!

вторник, 17 ноември 2009 г.

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНОСТ


И накрая всеки ще разбере,
че искрицата от огъня
и танца на свещицата,
и болката от стъпката
в посока осветена от горенето -
са смисъла,
безсмислието,
времето
и безвремието.


22:52 ч. 7.9.2009 г.

понеделник, 16 ноември 2009 г.

КОСМОПОЛИТЪТ И НАШЕНСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Диоген.
Търсил е човека.
С горящ факел в ръка -
вероятно да го запали и изгори -
за да не се мъчи клетия сиромах
в безкрайните тегоби на порочния свят.
Волнодумстващ и независим от нищо местен атински чешит.
Първият вселенски жител на света и изтънчен хедонист.
Ръсел мъдрости без мярка из атинската агора,
човека на когото дори Александър Велики завидил...
Обичащ припека и навременя хубавиците в отсрещния бардак.
Дали е намерил някой - информация няма.
Нямаме такъв образец тук днес.
Всички са цинични чалгици,
а не интелектуални циници.
Емблематичен е местния малоумник в града -
справка - Пловдив.
Дори паметник му струпа признателно гражданство.
Търсил ли е нещо завалията -
почитателите му хич не знаят.
Фенер не носеше - помня го.
Държеше си онази работа
през джоба.
И фъфлеше скудоумия.
Мильо.

петък, 13 ноември 2009 г.

Х О Р О С К О П


Robin Trower - Bridge Of Sighs - 1977


Моя - за текущата седмица:

Създавенето на материални блага може да е един изключително забавен процес, стига да искате да опитате.
Просто пробвайте нещо различно, нетипично.

(От седмичната преса)

Какви благоприятни времена - напук на световната криза се очертават бъдещи материални натрупвания - съдбата сочи с пръста си възможности - остава само да се възползвам.
Ще трябва да го сторя - кога друг път ще печеля нещо и ще ми е изключително забавно и хубаво. Най-важното - зависи само от моето желание. Дори има методически указание - трябва да се пробва нещо различно и нетипично.

Да видим какво съм използвал в житейският си път и обичайните способи утвърдени в България:
- до сега с честен труд не стана;
- почти всички професии в строителния занаят пробвах - не биде;
- с куфарна търговия и внос-износ - не успях;
- пробвах поне 20- 30 сранвително честни и общоизвестни начини за забогатяване - не можах далдиша;
- баничките не пропусках да си изяждам на всяка закуска;
- гастарбайтер - гурбетчия по чужбината бях - не ще!
- Луканов не познавах - куфар с долари не получих;
- Аамет Циганина не понасям - покрай обръчите не минах дори;
- не съм фен на Гоце - от там - нито надежда дори;
- не си падам по мъжки дупета и от Серго Умоното хаир не видях,
- с Костов не съм братовчед - пак не става;
- за депупат не се цаних - там хляба е бял, мек и в неограничени количества;
- на всичко отгоре и на ББ критик се извъдих - никакъв шанс да изкотарея;
Това бяха и си остават нормалните, обичайните и типичните способи за обогатяване у нас.

Нещо нетипично трябва да е, а не загрявам такъв да съществува у нас.

Не се сещам, затова май ще се простя с надеждата за приятно печелене на метериални блага, по нетипичен начин.

Егати и хороскопа, как само лъжат хорицата да се надяват!

понеделник, 9 ноември 2009 г.

ДЕНЯТ, В КОЙТО РИБИТЕ ИЗПЛУВАХАBlack Sabbath - Iron Man
***********************************************************************


Изплуваха, да.
Акулите на Държавната сигурност - червеното гестапо на комунистите, продължението на ръката на Кремъл.
Навириха муцуните си и защракаха с челюсти, а се правеха, че пеят елейни псалми - пък то си бяха приспивните песнички на Сънчо!
Истината е, че на 10 ноември 1989 год - вечерта нямаше нито един недоволен и всички се радваха, че Тодор Живков си отива. Винаги преди това съм си мислил, че аз ще си умра, а той ще продължи да си управлява - до второто пришествие на Ленин.
И така започна 20 годишния маскин бал - влъците наденаха овчите кожи, смениха гаулайтера си и изкараха по разни стъгди и мегдани тайните си ялови дзвиски на мимикрията и подлудиха народа като го оцветиха го контрастно, принуждавайки го като зомбиран на масови митинги да скача до припадък крещейки "Долу!" и "Да живее!". Междувременно се кръстосаха с пчелите и започна едно невиждано никъде по света и нечувано в исторически план роене, плодене, множене на БКП-то - та се стигна до умопомрачителната цифра 400 политически партии. Голям зор е видял д-р Менгеле от Симеоново в политическото си франкинщайнстване.
Но те отдавна го подготвяха!
И успяха да го осъществят твърде успешно.
Когато през 1987 год. др. Тодор Живков оповести т.нар. Юлска концепция на БКП, в която се говореше за промяната на собствеността, политически плурализъм, политически партии, гласност, излизане на БКП от "ешелоните на властта" никой не обърна внимание на този план за действието на управляващата комунистическа върхушка в условията на конвертиране на социализъма в капитализъм. Хората бяха обръгнали от разни безполезни пленуми на "промяната" - експерименти все на техния гръб и не обърнаха внимание на най-важното събитие, което щеше да оказва влияние на живота им през следващите 30-40 години.
Народа си беше тъй дресиран - други да мислят и решават вместо него.

Така се и случи през онези години.

Ако днес някой не признава, че има ограмна разлика от преди 25-30 години - значи е слепец, но ако продължгава да не вижда кой, защо и как направи промяната - на гърба на наивността и глупостта на българския народ - значи е абсолютен тъпак.
Такива бяхме всички вече 20 години - независимо от политическите си виждания щом сме я докарали до тук - една шепа нехранимайковци със спечеленото от народа да са неговите най-големи янкисаджии.
Те ограбиха всичко ценно, но не са богаташи, а тунеядци и крадци.
Те прибраха банките и парите - но не са бизнесмени, а мазни
и безплодни ченчеджийчета.
Те приватизираха икономиката , но не са индустриалци, а тлъсти чорбаджии.

Вече всички го знаят и никой не ще ни е виновен - ако продължаваме да рециклираме комунистическата измет.
Това ще си е изцяло за наша сметка и бъдещето на децата и внуците ни, а може би и на България!

Преди 20 години бяхме неподготмени и наивно вярващи.

Днес не е така.

петък, 6 ноември 2009 г.

Venus by Shocking Blue

ЕДНА ОТ НАЙ-ВЕЛИКИТЕ ПЕСНИ В РОКА!

Бог да прости Маришка Велес!

четвъртък, 5 ноември 2009 г.

Пиринска песен - Гологан /Gologan -Pirinska pesen / Bulgaria


Това бяха коментарите впървата публикация на песента:коментара:
Clidice каза:

a fantastic video, a wonderful landscape and a very beautiful song

Четвъртък, 2009, Октомври 29 14:22

boristodorov56 каза:
Thank you!
This is Bulgaria - country with beautiful nature and incredibly talented people, but unfortunately ruined by communism.

Четвъртък, 2009, Октомври 29 14:51


boristodorov56 каза:
Bulgària és un país bonic.
Déu ha dotat d'un gran paisatge i un poble talentós i treballador.
Durant molts anys el Cauleiter Comunista de robar i que distorsionen tot el més valuós, que era a la nació.
És molt difícil recuperar-se de la derrota de la nació, i que va ser organitzat pels bolxevics lleig i sense Déu ateisnichni.
Gràcies per visitar i comentar en el meu humil bloc.
Una vegada més benvinguts!

Четвъртък, 2009, Октомври 29 15:02

сряда, 4 ноември 2009 г.

вторник, 3 ноември 2009 г.

РИТУАЛ В КРЕМЪЛ и прибързаната ми предубеденост!


                         Най-напред си помислих, че Медведев го правят народен артист,
                         недоглеждане в текста на източника. Много глупаво!
        

                    Това просто е награждаване на Николай Басков със знанието "Народен
                    артист на ЛФ" - Д.Медведев има да играе още много рали за да го заслужи.
            

петък, 30 октомври 2009 г.

Сталин не бил "лошо момче", ще доказва Русия в Брюксел

Руската информационна агенция РИА Новости започва нова пиар кампания в политическата столица на Европейския съюз, чиято цел, според пиар индустрията, е да оправдае амбициите на Русия да се утвърди като велика сила и да подобри имиджа на Йосиф Сталин. Държавната новинарска агенция е влязла в комбина със слабоизвестната, базирана във Вашингтон, Лондон и Цюрих консултантска фирма Ар Джей Ай къмпанис (RJI Companies) и се опитва да наеме една от десетте най-големи пиар агенции в Брюксел, за да приведе проекта в действие.

Първият договор предвижда организирането на конференция на високо ниво за Арктика, която трябва да се състои в Москва в края на ноември. На нея Русия трябва да бъде представена като добронамерена по отношение на екологичната и енергийната политика. Форумът вероятно ще бъде последван догодина от подобни събития за Близкия и Далечния Изток. РИА Новости предлага и втори договор, в съответствие с който трябва “да се подобри цялостния образ на Русия в чужбина”, съобщи източник, запознат с кампанията.

През септември агент на Ар Джей Ай къмпанис представи проекта на голяма пиар фирма, като заяви, че целта на втория договор е да се подпомогне представянето на Русия като благосклонна велика сила, която може да преговаря с играчи като САЩ, Китай и ЕС по въпросите на глобалната сигурност и енергетика. Той добави, че част от усилията ще бъдат насочени към хвърляне на положителна светлина върху действията на Съветския съюз преди и след Втората световна война, за да бъде оправдана идеята, че съвременна Русия трябва също да наложи своето влияние над съседните си страни за доброто на света.

Високопоставен директор в гореспоменатата пиар фирма си спомня разговор с пратеника на Ар Джей Ай къмпанис. “Попитах го: “Значи искате да кажем, че Сталин не е бил толкова лошо момче?”. Той отвърна: “Ами. . . знам, че няма да е лесно”. “Значи искате да пренапишем историята?”, попитах аз и той отговори: “Да, в известен смисъл”. “Очаквайте европейските вестници да публикуват повече статии, в които се твърди, че Сталин е имал и добри страни”, препоръча директорът. Когато “ИЮ Обзървър” установи контакт с Ар Джей Ай къмпанис, фирмата отрече вторият договор да има нещо общо със Сталин, а РИА Новости отрече той въобще да съществува. “Нашата работа не е да подобряваме имиджа на Русия, а да съобщаваме новините”, заяви говорителят на агенцията Валерий Левченко.

Наблюдатели на дейността на Кремъл като базирания в Москва вестник “Новая газета”, за който работеше убитата журналистка Анна Политковска, твърди, че в Русия вече се води кампания за изчистване на репутацията на Сталин. Те посочват като примери за тази тенденция събития като публикуването наскоро с държавно финансиране на учебник по история за средните училища, в който Сталин е описан като ефективен управник, както и тайното изземване от полицията на документи на неправителствени организации за престъпленията на сталинисткия режим.

На най-високо политическо равнище миналия месец в Полша премиерът Владимир Путин защити пакта Молотов-Рибентроп от 1939 г., с който нацистка Германия и Съветският съюз се договарят да разделят Европа. Освен това руски парламентаристи обвиниха полски депутати, че “очернят” на името на Сталин, като го обвиняват в геноцид в парламентарна резолюция. Заместник-главният редактор на “Новая газета” Валерий Ширяев коментира, че ревизионизмът по отношение на съветската история е свързан със суетата на руската управляваща класа наред с геополитическите амбиции.

“Важно е за бившите хора на КГБ, като Путин и неговите приятели, да обяснят защо повтарят политиката на Съветска Русия”, казва той. “Те трябва да казват, че старата Русия е имала и добри страни, за да не гледат на самите себе си като на канибали. Това е важно за душевното здраве на руския елит”. Междувременно руски дипломати твърдят, че не съществува програма на Кремъл за смяна на “етикета” на съветската идеология. “Никой в руското правителство не се опитва да прикрие това, което се е случвало тогава. Разбира се, че Сталин е отговорен за многобройни престъпления”, заяви за “ИЮ Обзървър” руският посланик в ЕС Владимир Чижов. Той добави, че “историята трябва да бъде оставена на историците”, но въпреки това обрисува Сталин в не толкова черно-бели краски в сравнение с начина, по който той обикновено бива описван на Запад.

“Без съмнение би било сквернословие да поставяме Хитлер и Сталин под общ знаменател. Хората може да спорят до безкрай дали Съветският съюз се е превърнал във велика сила благодарение на Сталин или въпреки него и суровите му методи за индустриализиране”. На въпрос на ИЮ Обзървър дали Сталин, за когото се смята, че е заповядал избиването на между 9 и 20 милиона души, може да се нарече масов убиец, Чижов даде уклончив отговор. “Несъмнено можем да кажем, че Сталин е извършил много престъпления. Други хора също. Можем да посочим битката при Мерс ел Кебир през 1940 г., когато британският флот бомбардира френския, въпреки че те са съюзници, а не врагове. Броят на жертвите е същият, като този на американците, загинали в Пърл Харбър”, отговори Чижов.

Освен с Ар Джей Ай къмпанис руската страна работи също с пиар агенциите “джиПлъс” (GPlus) в Брюксел, Берлин и Париж, “Кечъм Плиън” (Ketchum Pleon) в Лондон и Вашингтон, “Уебър Шендуик” (Webber Shandwick) в Лондон и Брюксел и “Сейлър къмпани” (Saylor Company) във Вашингтон и Брюксел. Валерий Ширяев от “Новая газета” твърди, че Кремъл е използвал професионални пиар услуги за първи път през последните години на управлението на Борис Елцин в края на 90-те. Първата компания, наета от Кремъл, е базираната в Москва агенция “Николо М”, кръстена на името на ренесансовия философ Николо Макиавели.

...................................................

ИЮ Обзървър
Андрю Ретман

четвъртък, 29 октомври 2009 г.

ЕПОПЕЯ НА НЕПОНОСИМИТЕ

    
       Американският народ изразил своята признателност към Бащите на нацията и демокрацията чрез изсичане в скалите на гигантски скулпторни портрети на четерима Президенти на САЩ: Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Теодор Рузвелт и Ейбрахам Линкълн.

               *   *   *

  Вдъхновен от техният пример предлагам да направим и у нас подобен монумент на признателност към нашите "бащи" на демокрацията.
  Представям идеен проект на паметника:
                       
   
    


Пиринска песен - Гологан /Gologan -Pirinska pesen / Bulgaria

<

четвъртък, 24 септември 2009 г.

ПОЛИЦЕЙСКИ ПРОТЕСТИ - ОТНОВО!Странни неща стават в милата ни Родина.

Полицаи прявят шествия, мирни де;
шушукат си на ушенце тихичко;
пушат цигари изнервени,
пият вода - не искат да е студена...

Всичко това във полицейски форми,
полушеговито, полусериозно -
вече им стана навик - пак щяли да се събират.

Дано този път не вземат да чепкат вълна.

Хубавото е, че го правят когато не разгонват
студентски и граждански протести и претрепват
невинни хора от бой...

Да си представим ли, че това ще почне да се случва ?

неделя, 20 септември 2009 г.

Поезия и проза - ПРЕЗИДЕНТСКА ПОЗАДА БЕШЕ ПУШКИН ЖИВ ...Медведев в Новгород преди обръщението си към местните.


събота, 19 септември 2009 г.

БОЙКО, ЗАЩО ЗАБРАВИ ЗА ААМЕТ ЦИГАНИНА?

Бойко Борисов проглуши света с някякви си половинчати PR-акции срещу корупцията, престъпността и обичайните пороци на властниците. Заговори се за следствия, предаване на прокуратури, за разследвания в ДАНС, царски гори, заменки и т.н. проблеми, които никога няма нито да бъдат законово санкционирани, нито справедливостта ще възтържествува, така както им се иска на хората.
Подкрепата от хората на новото правителство е 90% според социологическите проучвания - одобрява се всяко действие на правителството - това е внушението.
Добре, от това какво повече?
Въпросът е: ще съумее ли Премиерът да култивира инерцията, която се създава за нещо градивно и ще се материализират ли очакванията на цял един народ за възтържествуване на справедливост - поне в поносими размери?
В тази посока на мислене ще припомня нещо като попитам:
- Какво става с обръчите от фирми на Ахмет Доган? Ще видим ли с какви пари си купи яхтата, вместо летящата чиния. Ще се реши ли въпроса с незаконните постройки в сарая му.Ще се разследват ли източниците на милионите му в зелено? Аамет циганина се покри след изборите и наглите си хвалби, че управлявал България.
Всички си отдъхнаха и забравиха...
Забравихме ли за един от корените на злото у нас?
– Хайде сега да те видим Бойко -
ще заслужиш ли всеобща почит с реални дела
или ще станеш за посмешище на мало и голямо -
предизвикателството Ахмет Доган е пред теб!
Сега всичко зависи само от теб и доброто ти желание!

четвъртък, 27 август 2009 г.

ЛУКСОЗНИТЕ ВАКАНЦИИ НА МЕСИЯТА ОБАМА
С идването си на власт Обама обеща да
американците “промяна” … ,но както изглежда
има неща, които се променят много трудно.
По-специално вкусът към лукс и показност е
от голямо значение за някои хора.


Президентът на “бедните и онеправданите”
избра да прекара почивката си в Hеron Bleu
на остров със снобска репутация на Martha’s
Vineyard, който е много на мода сред звездите от Холивуд.


„Този избор в разгара на икономическата криза
кара много хора да скърцат със зъби.


Наемът на имението, в което семейство Обама
ще прекара ваканцията е около 50 000 долара седмично.
Той ще бъде платен от Президента, но разходите
за наеми на охраната и администрацията, която
го придружава остават за сметка на американския данъкоплатец.


.............................................
автор:
ExtremeCentrePoint

сряда, 26 август 2009 г.

СМЕШНА НЕСЪВМЕСТИМОСТ


Каква смешна несъвместимост...
Вероятно будистите са в небесата от радост,
че Медведев им е обещал да имат възможност да служат в руската армия.
Ще поживеем ще видим така ли е.

понеделник, 20 юли 2009 г.

ПОСЛЕСЛЕДАН ПИСЪК НА МОДАТА


Тези дни в Констанца, Румъния се проведе модно ревю, на което лично показа виждането си за фешъна през 2 009 и кмета на града г-н Рад Мазаре.
Редом с него дефилира и малолетният му син.

неделя, 28 юни 2009 г.

ГНЕВЪТ И ГОРДОСТТА

Ориана Фалачи , 29септември 2001 г

7 .

Работата е там, че Америка е специална страна, драги мой. Страна, достойна за завист и за ревност заради нещата, които нямат нищо общо с богатството й и пр. Такава е, защото се е родила от една душевна необходимост, необходимостта от родина, и от най-висшата идея, която някога е идвала на Човека: идеята за Свободата, за свободата, обвързана с идеята за равенството. Такава е и защото, когато се е раждала, идеята за свободата още не е била на мода. Нито пък идеята за равенството. Никой, освен броени философи, наречени Просветители, не говорел за тези неща. Не можело да се открият другаде, освен в прескъпото многотомно книжище, наречено "Encysclopedie". И освен писателите или другите интелектуалци, освен князете и господарите, които имали пари да си купят книжището или книгите, вдъхновили книжището, кой въобще разбирал нещо от Просвещението? Нали не се ядяло това Просвещение! Дори революционерите от Френската революция не говорят за него, а Френската революция е почнала през 1789 г., тоест тринайсет години след Американската, избухнала през 1776 г. (Още една подробност, която антиамериканците с тяхното хак-им-е-на-американците, не знаят или се правят, че са забравили. Гадни лицемери.) Това е една специална страна, страна за завиждане също, защото идеята за свободата била възприета от често неграмотни, най-малкото необразовани селяни. Заселниците от американските колонии. И защото била въплътена от една малка групичка изключителни предводители: мъже с огромна култура и огромни качества. The Founding Fathers, Бащите-основатели. Имаш ли представа какви са били Бащите на нацията, БенджаминФранклиновците, ТомасДжеферсъновците, ТомасПейновците, ДжонАдамсовците, ДжорджВашингтоновците и т. н.? Нещо коренно различно от адвокатчетата (както много точно ги наричаше Виторио Алфиери) от Френската революция! Нещо коренно различно от мрачните и истерични палачи на Терора, Маратовци, Дантоновци, Сенжюстовци и Робеспиеровци! Тези чешити, Бащите-основатели, гръцкия и латинския ги знаели така, както италианските преподаватели по гръцки и латински (ако още съществуват такива) никога няма да ги научат. Чешити, изчели на гръцки Аристотел и Платон, на латински - Сенека и Цицерон. А принципите на гръцката демокрация владеели толкова добре, колкото дори марксистите по мое време не владееха теорията за принадената стойност. (Ако допуснем, че изобщо я познаваха.) Джеферсън говорел и италиански. ("Тоскански", казвал той). На италиански се изразявал и четял твърде свободно. Затова заедно с двете хиляди лозови пръчки за разсад, хилядата маслинови дръвчета и нотната хартия, която трудно се набавяла във Вирджиния, през 1774 г. флорентинецът Филипо Мацеи му занесъл и няколко екземпляра от книгата на някой си Чезаре Бекария, озаглавена "За престъпленията и наказанията".3 Що се отнася до самоукия Франклин, той бил просто гений. Учен, печатар, издател, писател, журналист, политик, изобретател. През 1752 г. открил електрическата природа на мълнията и изобретил гръмоотвода. Е кажи сега, че е малко. И точно начело с тези изключителни, качествени хора, през 1776 г. често неграмотните, най-малкото необразовани селяни се вдигнали на бунт срещу Англия. Подели своята война за независимост, Американската революция. Е... Независимо от пушките и барута, независимо от мъртвите, които са цената, плащана за всяка война, те успели да не я удавят в реките от кръв на бъдещата Френска революция. Избегнали гилотината и кланетата във Вандея. Направили си я с лист хартия, който заедно с душевната необходимост, необходимостта от родина, конкретизирал най-висшата идея за свободата, за свободата, обвързана с равенството. Декларацията на независимостта. "We hold these Truths to be self-evident... Ние смятаме следните истини за очевидни. Че всички Хора са създадени еднакви. Че са дарени от Господа с определени неотменни Права. Че сред тези Права са и правото на Живот, Свобода, Търсене на Щастието. Че за да гарантират тези Права, Хората трябва да сформират правителствата..." Същият този лист хартия, който от Френската революция насам всички ние с по-голям или по-малък успех преписваме от тях, от който се вдъхновяваме, все още продължава да е гръбнакът на Америка. Жизненият сок на тази нация. Знаеш ли защо? Защото преобразява поданиците в граждани. Защото преобразява плебса в Народ. Защото го приканва, нещо повече, заповядва му да се самоуправлява, да изразява индивидуалностите си, да търси щастието си. Точно обратното на онова, което комунизмът правеше, като забраняваше на хората да се бунтуват, самоуправляват, изразяват, обогатяват и поставяше НВ Държавата на обичайното място за царете. "Комунизмът е монархически режим, старомоден тип монархия. И като такъв им рязва на мъжете топките, а като резнеш на един мъж топките, вече не е мъж", казваше баща ми. Казваше и че вместо да въздига плебса, комунизмът превръща всички в плебс. Прави от всички голтаци. Е, според мен Америка въздига плебса. Всички са плебеи в Америка. Бели, черни, жълти, кафяви, лилави, тъпи, умни, бедни, богати. Нещо повече - най-големите плебеи са най-големите богаташи. В повечето случаи истински дръвници! Груби, невъзпитани. Веднага се забелязва, че никога не са чели монсиньор Дела Каза, че никога не са имали нещо общо с изтънчеността и добрия вкус, и бон тона. Въпреки парите, които пръскат, за да се обличат например, са толкова лишени от елегантност, че в сравнение с тях дори английската кралица изглежда шик. Но са въздигнати, бога ми. Никъде на този свят няма нещо по-силно, по-мощно от въздигнатия плебс. Винаги ще си строшиш главата, ако плебсът е въздигнат.

................................................................

http://fallacibook.blogspot.com/2008/06/7.htmlhttp://fallacibook.blogspot.com/2008/06/7.html

събота, 27 юни 2009 г.

ПРОМИВАТ НИ МОЗЪЦИТЕ И ОТКЛОНЯВАТ ВНИМАНИЕТО НИ С Аамет Циганина


Аамет циганина е плод на Държавна сигурност!
Различният му етнос не може да бъде причина
за отрицателното ни отношение към него.
Това опростява и оправдава този политически
франкенщайн.


Той е част от суперпродукцията наречена Преход
или Великата Криминална Революция - по думите на Солженицин.
Осъждайки Аамет Циганина - винаги трябва
да имаме това предвид - в противен случай
оправдаваме истинските палачи на този народ:
Държавна сигурност - червеното гестапо на кремълските безродници и еничари.


Промиват ни мозъците в невероятен мащаб!
Истинските виновници са ясни - КУМЪНИЗИТЕ.
Аамет Циганина ще бъде елемениран в момент,
в който престане да отклонява вниманието от тях!
Нека не бъдем хем миманс, хем мизансцен в този цирк!

събота, 20 юни 2009 г.

Каква е допустимана граница за фалшифициране на изборите в България


В аулата на Техеранския университет Али Хоменей произнесе усмирителна реч, с която потуши духът на размириците след изборите в Ирак.

- Никакви фалшификации не е имало -каза той - Можеш да фалшифицираш 100 000 или дори 1 000 000 гласа. Но чак 11 милиона?

С тези думи иранският духовен водач определи горната граница на допустимост за фалшифициране на избори.


Интересно у нас каква е тази граница - 50 000, 100 000, 150 000 фалшиви гласа за управляващото тройно первезно мнозинство?

Спомнете си за първите избори преди 19 години и за"Инфас"...

четвъртък, 18 юни 2009 г.

ПУТИН КАТО ЖЕНА


е арестуван и пребит от спецслужбите.


руският художник Александр Щеднов,
известен още като Шурик,
е бил арестуван от руските спецслужби
след като изобразил Путин като жена.
По неговите думи това е протест срещу Путин.

вторник, 16 юни 2009 г.

ДРУЖБА ОТ ВЕКОВЕ - ВЕКОВЕКаква вълнуваща новина - Йосиф Кобзон
- капо туто ди капи на русийската мафия и
Милиционерски ансанбъл за песни и танци на Русия -
ще гостролират в Пловдив.

Иначе казано - русийската мафия дава рамо
на българската в лицето на кандидатите и за депутати.
Концерта бил под патронажа на Г-н Збогом Мария и
Министър на културата, както и собственка на
мажоритарния дял от собствеността на Панаира -
свинския бос Георги Гергов.
Бе няма лошо да събират старците пенсионери
от пловдивската яка малко на разтуха,
но като гледам патроните - си мисля,
че парите за това предизборно мероприятие
са от джоба на данъкоплатците.

Нямат срама от нищо тези хора, брей!

Освен да бъркат с мръсни ръце в народната
хазна в своя полза - друго не могат да правят.Вълкът козината си мени - нрава никога!

четвъртък, 11 юни 2009 г.

КОЙ И ЗАЩО ПРОДАВА НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС?


Чета и не мога да повярвам, че това ще се
случи - и то при одобрението на
най-високо държавно ниво, дори промоцирано
от т.нар. Държавен глава - Георги Първанов -
известен и като Гоце.
Дяволите да ги вземан всички:
`министри, `депутати,`президенти!
България ще заплати на Турция сума в
размер на300 милиона лева за изпълнение
на поръчка за унищожаване на излишните
боеприпаси в складовете на войската!
Мотивът е, че у нас нямало завод
за утилизиране на боеприпаси.
Като няма завод - да се проектира и ще се построи.
Парите от печалбата - да се инвестират
като капиталовложение.
Дори и да не се използва с пълно натоварване
след приключването с нашите муниции.
Макар и жалка - все пак армия имаме.
Какво излиза - в разгара на финансовата криза,
когато българската икономика драстично се свива -
ние стимулираме чужди икономики.
Най-скудоумното в това начинание,
е неизбежния факт, че с парите от печалбата
за реализирането на сделката - Турция
спокойно може да финансира всички свои начинания
за осигуряване на собствения си интерес у нас.
Познайте къде ще отидат парите?
И това начинание - как да го квалифицираме?!

събота, 6 юни 2009 г.

Shocking Blue - Venus

Една от великите песни на роокендрола

четвъртък, 4 юни 2009 г.

НОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА НА СТАНИШЕВ - ПОДАРЪК ОТ МЕН С ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕЛ - ДА СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ!

Обявиха, че е взето решение дабъдат намалени
заплатите на министрите с 15 % процента заради
финансовата криза и за измиване наочите на хората,
както се казва, преди изборите.
Аз нещо не доразбрах - причината за кризата са тези 15%
или празната хазна на държавата ще се напълни
от тези 15 %.
Както и да е - да го отдадем нана ниската ми
интелигентност, както би се изразил министъра
интелектуалец и икономически дървен философ -
Петьо Димитров.
Вдъхновен от високо патриотичното решение
и развълнуван от безкрайната жертвоготовност
на тези добродетелни страдалци -
реших да предложа и аз едно семпло решение
в допълнение на алтруистичния подем на
правителството пред уволнение.
За какво става въпрос?
Ами предлагам на министрите да намалят
кражбите си с 10%, което според скромното
ми мнение на потерпевш - автоматично ще
доведе до увеличаване ва брутния вътрешен
продукт минимум с 15 % и ще се сложи край
на кризата натресена ни от безнравствените
американски финансови акули/справка Т.Живков/.
Ако към патриотичния подем на министрите
се присъединят и депутатите и ЦК-то
на комунистите - китайското икономическо
чудо ще бъде истинска нескопосана пародия.
Това гарантира на министъра напарите,
и този на икономиката неизбежна
Нобелова награда за принос към историята
и икономиката.Долната картинка показва нагледно изгодите
и ползите, които ще сполетят всеки средно
статистически българин.

петък, 22 май 2009 г.

24 МАЙ - ЕДИНСТВЕН НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

Предлагам на четящата и пишеща
аудитория на blogger едно прекрасното
произведение в нашата литература.

Според мен най-хубавото стихотворение
в българската поезия!
Надявам се ще бъде оценено по
подобаващото му се достойнство.24 май - Единственият национален празник на всички българи!АЗБУЧНА МОЛИТВА

Константин Преславски - !Х в.


Аз се богу моля с тия думи:
Боже светотворче, що създаде
Видим свят и дивен свят невидим!
Господ-дух прати ми ти в сърцето
Да ме лъхне с пламенното слово
Ето,в правий път да тръгнат всички
Живи в твойта заповед пречиста!
Знам,законът твой е жив светилник
И в пътеки светлина нетленна
Към евангелския дар възжаждан.
Литна днеси славянското племе
Милостта на кръста твой да търси...
Но на мене, който моли помощ,
Отче, сине и пресвети душе -
Просещ - твойто мощно слово дай ми,
Ръце вдигам да получа мъдрост,
Сила, що обилно от небето
Ти даряваш на всите твари живи.
Упази ме ти от горда злоба
Фараонска, ицели ме, дай ми
Херувимска сила шестокрила,
Цярю на царета! Да опиша
Чудесата твои вдъхновено,
Шествувайки пак по пътя славен,
Що учителите двама, вечно
Юнни, начертаха... Да направя
Явно твойто слово за народа!
На светата троица прослава
всяка възраст ней хвала въздава!
И народът мой - отца и сина,
и светия дух да възвеличава -
днес, вовек веков и до амина.
........................
превод от старобългарски


четвъртък, 14 май 2009 г.

ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ИНТЕРНЕТ


Свободата е другото име на глобалната мрежа.
Разкрепостяващата неограниченост на достъпа
до нея, е не само простор за несмущавана от
нищо изява на изкуство, интелект и идеи, но и
преди всичко разголваща до безпощада и
нестряскана от нищо циничност на всяка
манифестация и публична мистификация.

Опияняващата свобода е безгранична до
рамките на собствените ни ментални
възможности, но и брутално разголваща
дори извън рамките на крайните ни умствени
напъни и всички придобити пороци и зад
думи прикривани недостатъци.

Свободата надскача задръжките,
елеминира скрупулите и се удържа в кръга
на допустимото благоприличие само от
стойността на личното възпитание,
размера на придобития социален
опит и наслоените от образование,
култура и неотразимото улично
натрапване на личното общуване в
ограничен морален и етичен
еквивален и субординация.

Свободата в Интернет е толкова
неотразимо обсебваща, че смачква без
предразсъдъци и безмилостно
задръжките, установените в обществото
правила, публичния и личен морал и
докрай обезличава всеки, на комуто
липсва котвата на здравата връзка
с реалността и е с неустановени или
поувехнали житейски и семейни стойности.

Едноврменно с това мрежата твори с
труда на безброй мравчици и неуморими
пчелички на нета.

Тя създава осъзнато свободни хора,
но и приковава към монитора безропотни
роби на волния сърф.
Инструментът на глобалното световно
село ни грабва и ограбва с неотразимата
си мощ на безбройните възможни връзки
и способността си да наелектризира интелекта,
като ни хвърли насред информационния
океан неподготвени .

Сюрпризира ни с приятната изненада
на неочакваното многообразие ,
а ни стряска с връхлитащата агресивност
на анонимността, както и с несъстоятелната
на собствената ни прищявка да се заиграваме
с чуждата наивност и нашичката ни
неосъзната безотговорност.


Интернет и готин селски пич.


От него всичко може да се очаква.


Дори неочакваното.


Но той е като лакмус -
колкото и добре да е прикривано -
лицемерието винаги личи,
най-вече когато крием лицата си.

петък, 8 май 2009 г.

ТЕНЬ ПОБЕДЫ

ПРОТИВ КОГО ВОЮВАХА АДОЛФ СТАЛИН И ЙОСИФ ХИТЛЕР?петък, 1 май 2009 г.

ПЪРВОМАЙСКА ЖЕНСКА СТАЧКА

На снимката примиершата на Кения със съпруга си.Жените в Кения правят секс бойкот на мъжте си,
заради политическата криза в страната.
Щафетата е подета и от съпругата на Министър-
председателя.


В България по подразбиращи се от самосебе си
причини - подобпи произшествия - не се случват!

сряда, 29 април 2009 г.

Кой потуши Априлското въстание


     АВТОР: "galka" <georgieva.gal...@gmail.com>
     За съпротивата и героизма на въстаниците е писано много както в историята, така и в литературата.
      Но пред мен изникна въпросът как тези смели българи са разгромени от една ,,паплач" и ,,сган" като башибозука.
      Порових се в официалните истории на Априлското въстание писани от проф.Христо Гандев и колектива на проф. Константин Косев.  Рових из статиите във ,,Военно исторически сборник" и ,,Исторически преглед" - във връзка с кръглите годишнини от въстанието.  Проучвателната ми работа ме доведе до категоричния извод, че потушаването на Априлското въстание е дело преди всичко на турските въоръжени сили.

     За да се създаде повратна точка за нещата причината е, че не се познават структурата и организацията на Турските въоръжени сили от онази епоха. Турция възприема пруската система на комплектуване, според която войникът прослужва няколко години (2-3-5) в редовната армия, а след това се зачисляват в запаса. Така, че турската армия в която служат само мюсюлмани (а немюсюлманите плащат военен данък - бедел) се състои от 3 части:
      1. низам - войникът служи 4-5 години (от 20 до 24 год. възраст) 
      2. редиф (запас) - където се води на отчет 8 години (от 24 до 34 год. възраст) 
      3. мустахфъз (опълчение) - 8 години ( от 34 до 40 год. възраст).
     Във военно време и трите категории се смятат за редовни войски, защото са военно обучени и се свикват под знамената за изпълнение на бойни задачи. 
     През 1876г. редовната армия (низама) е организирана в 7 корпуса, които от съвременна гледна точка са равни на армии. 
      За важността на българските земи за Турция говори дори самата номерация на корпусите: I гвардейски щаб в Цариград, II корпус с щаб в Шумен, III корпус с щаб в Битоля и т.н. 
     В официалните турски и чуждестранни документи от дните на Априлското въстание мобилизираните за неговото потушаване части на редифа и мустахфъза много често се наричат ,,нередовни части" което повечето автори тълкуват като башибозук, което не е истина и неоснователно хвърля сянка върху героизма на въстаниците. 
      Освен редовните, военно обучени, има и действително ,,нередовни" войски - башибозук (пехота), сеймени (конници) и горска стража. Те са сформирани от неслужили в армията доброволци, получаващи от войсковите складове оръжие, но не и облекло. 
      В състава на турските въоръжени сили особено място заемат черкезите. Те служат както в редовната армия, така и в башибозука. Но те служат в отделни формирования и имат специфична униформа по която народът ги разпознава. 
      След този кратък преглед на състоянието на турските въоръжени сили ще разгледаме съвсем на кратко тяхното участие в потушаването на въстанието. 
      Подготовката на въстанието е усетена от Турските власти и те включват военното си разузнаване.     
      Заловени са редица комитетски дейци като Никола Славков, а Георги Икономов е поставен под наблюдение.
      Нанесен е изпреварващ удар в Горна Оряховица.
      Прави се опит за изпреварващ удар в Копривщица и Панагюрище.
      Започва прехвърляне на войски от Шумен в Търново, от Одрин в Пловдив и Пазарджик и др.

     През 1876г. на териториите на днешна България има 30 турски гарнизона.
      Турция се готви за война със Сърбия и за целта мобилизира част от редифа. Части от низама и редифа пътуват към Сърбия и се намират фактически в района на въстанието, или много близо до него.
      Наличието на войски в много градове оказва силно влияние върху подготовката и развоя на въстанието.
      Именно турските гарнизони налагат преместването на центровете на I революционен окръг от Търново в Г. Оряховица и на IV революционен окръг от Пловдив в Панагюрище. Наличието на големи гарнизони в Шумен, Русе, Разград, Варна, Сливен, Видин, Пловдив и Пазарджик,не позволяват там въстанието да избухне.
      Избухването на Априлското въстание предизвиква такъв ужас в турското военно командване, че то вдига армията, запасните и башибозука на свещена война.
      Още в първия ден на въстанието (20 Април) Високата порта и турското военно министерство дават заповед за мобилизация на запаса.
      За потушаване на въстанието е създаден щаб в състав: Митхат паша, военния министър, Хюсеин Авни паша и главнокомандващия Абдул Керим паша. ,,Душа" на екипа е Мидхат паша - дотогавашен русенски валият - хитър, ловък и заклет враг на българите, той е председател на комитета ,,сюлерге" (метла) основан за изтребване на християните. Негови са думите, че ,,Русия може да дойде да освободи българите, но дотогава няма да остави нито един жив българин."
      Военните операции се водят от висшите военачалници, като Акир паша - валия на Русе,командирът на II корпус Фазлъ паша, началникът на Цариградския гарнизон Адил паша, комендантът на Одрин Хафъз паша, на София Хасан паша и др.
      Още на 21 Април започва прехвърляне с влак на 1 табор(800 души) от Одрин и 2 табора (1600 души) от Цариград за Пазарджик.  
      На 22 тръгват още 4 табора. Всички те са от низама.
      На 23 Април от София за Златица потегля полкът на полковник Хасан бей.
      На 24 от Чирпан в Пазарджик пристига конен полк, който заварва местните редифи вече въоръжени.
      На 27 Април в района на въстанието пристига артилерия от Одрин.
      Числото само на действащата армия в района на Пловдив и Пазарджик е 18 000 души плюс хиляди редифи и башибозук.
       Отделно срещу Дряновския Манастир и в Габровско действа 10 - хилядната армия на Фазлъ паша. Издава се заповед за привличане на войска от Трапезунд и Кайро.
       Първа е атакувана Клисура от войски на Софийския гарнизон и редифи мобилизирани в Казанлък под командването на Хасан бей.
       След това те нападат Копривщица.
       Перущица успява да отблъсне черкезите и читаците - около 4000 души срещу 600 въстаници.
       На 27 Април срещу градчето са изпратени 2 табора (1600 души) войска и 2 оръдия. Въстаниците удържат атаката до 31 Май.
       Срещу въстаниците в Средногорието е съсредоточен 10 000 редовна армия с артилерия и около 3000 башибозук и черкези.
        Панагюрище е атакувано по всички правила на военното изкуство, защото Хафъз паша очаква сериозна съпротива от ,,Сърби" и ,,Московци". След погрома пашата заповядва да се избива населението и да се взема всичко ценно. Къщите са ограбени и запалени. Жените са изнасилвани.    
      Лагерът на Еледжик е атакуван от софийската дивизия начело с Хасан паша в две колони. Защитниците и цивилното население там са избити.
       Само за Батак не са открити документи за пряко участие на действащи войски.

       На 4 Юни в Брацигово от Еледжик пристига Хасан паша.
       На 5 Май идва и Рашид паша от Пловдив.
       Едва на 7 Май след силен артилерийски обстрел Брацигово пада.
       За потушаването на въстанието в Новосело и Кръвеник са привлечени войски от Плевен, Никопол и Русе. За мотивация на войниците са дадени пари.
      В Сливенски окръг четата на Стоил войвода е атакувана от 6 роти низам и 500 души редиф.  
      Турски войски разоряват и с. Бояджик Ямболско.
      Ботевата чета е шпионирана още на територията на Румъния. Дори има описание на воеводата. Военните части са в готовност.
      При слизането в Козлодуй на 17 Май, чрез телеграма е заповядано да се отправят части от Видин и Русе.
      Подхождат войски от Берковица и Ниш. През Русе с кораб са прехвърлени и войски от Шумен.
      На 25 Май в Лом пристига и Фазлъ паша. Общата численост е към 2 дивизии срещу 200 четници.
      Времето ни ограничава да дадем още примери, но анализът на сведенията и документите са красноречиви.
      Въстанието предизвиква ужас и паника сред управниците на Турция. 
     Те мобилизират огромна част от наличните войски, привличат части от Мала Азия и Африка.
     Тези редовни военни части обаче наистина се държат като башибозук събран за плячка. Те грабят, насилват и избиват с жестокостта на башибозуци насърчавани от своите командири.

      И това се оказва историческа истина. ....

петък, 17 април 2009 г.

ДА БЪДЕМ БЪЛГАРИ!


ИМА ЛИ БЪЛГАРИ В ТАЗИ ДЪРЖАВА?

Днес няколко пъти преминавах през един блог,
който апелираше за съпричастност към -
БЪЛГАРИН В МАКЕДОНИЯ!

НИКОЙ НЕ ОТКЛИКВАШЕ!
СЯКАШ IT ПРОСТРАНСТВОТО Е ПУСТИНЯ НАСЕЛЕНА
С АРАБИ И ЕВРЕИ!


ХОРА ОПОМНЕТЕ СЕ - БЪЛГАРИ СМЕ !

ВЕЛИКДЕН Е!


ХРИСТИЯНИ ЛИ СМЕ!
ХОРА ЛИ СМЕ!
ОТВОРЕТЕ СЪРЦАТА И ДУШИТЕ СИ!

ПЕЙСТВАМ ОБРЪЩЕНИЕТО :

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
„СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА МИРОСЛАВ РИЗИНСКИ”
ДО ПОСОЛСТВОТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯВ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО ПРЕЗИДЕНТАНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
ДОПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
„СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА МИРОСЛАВ РИЗИНСКИ

”Ние, българските граждани, обединени в инициативен комитет „Справедливост за Мирослав Ризински”,Протестираме заради политическия процес срещу нашия сънародник Мирослав Ризински, който днес лежи в затвора по скалъпено обвинение, осъден от съдебен състав, председателстван от съпругата на министъра на правосъдието на Република Македония. Протестираме срещу репресиите от страна на македонските власти срещу всички македонски граждани, които ясно и открито заявяват своето българско самосъзнание.В постановка в стила на югославските тайни служби, държавният служител Мирослав Ризински е арестуван с обвинение в подкуп заради пари, подхвърлени от цивилни полицаи в офиса му. Въпреки безспорните доказателства, представени от защитата му, безумните разминавания в т. нар "свидетелски" показания, безбройните процесуални нарушения от страна на обвинението, всички съдебни инстанции постановяват присъда "виновен" и затвор за 3 години. С разиграния фарс македонското правителство постига няколко цели:- отървава се от неудобен политически противник;- отчита дейност пред Европейския съюз, че уж безкомпромисно се бори с корупцията;- хвърля петно върху името на един от емблематичните защитници на българщината във Вардарска Македония, а по този начин и върху всички българи там.Дълбоко сме обезпокоени от лицемерието на официалните македонски власти. Днес, в 21 век, претендиращата да е демократична държава Република Македония води агресивна политика срещу всичко българско и репресира свои граждани, само заради това, че се чувстват българи. Не спира унищожаването и подправянето на български културно-исторически паметници и фалшификацията на българската история в местните учебници. Не секва и говорът на омразата в местните медии.Същевременно правителството на г-н Груевски търси подкрепа от Република България. Терорът, който наложи македонската държава срещу Мирослав Ризински, потвърждава че тази страна не е готова да бъде член на НАТО и Европейския съюз.Ние искаме от македонската държава:
1. Да върне съдебния процес срещу г-н Ризински за преразглеждане на първа инстанция въз основа на представените от неговата защита нови доказателства -без политическа намеса, професионално, обективно и безпристрастно.
2. По процеса да се назначи съдебен състав, независим от изпълнителната власт.
3. В процеса да се спазят законите на Република Македония, да се отхвърлят всички процесуални нарушения и да бъдат взети предвид доказателствата и свидетелите на защитата.Призоваваме българските политици ясно да кажат на управляващите в Скопие, че пътят на Македония към Европа минава през зачитане правата на българите в Македония.
В случай, че горните искания не бъдат изпълнени, се обръщаме към българските институции със следните искания:
1. Да осъществят прехвърляне на българския гражданин Мирослав Ризински за излежаване на присъдата му в България.
2. Да осигурят български адвокати с цел Република Македония да бъде съдена в Страсбург с финансови компенсации в полза на г-н Ризински.
3. Чрез българските евродепутати да наложат поправки в резолюциите в Европейския парламент за напредъка на Република Македония за прекратяване на всички репресии на македонските власти срещу граждани на Република Македония с българско самосъзнание и това да се постави като условие за интеграция в Европейския съюз.
4. Категорично да защитават своите граждани, навсякъде по света
.


сряда, 15 април 2009 г.

ПОГНУСАТА

Суетнята и суматохата по великденските
празници предизвикват нелицеприятни
мисли и стимулират поовехналите ни
религиозни чувства.
На всеки според манталитета му.
На някои на равнището на учеността им.
В резонанс с възпитанието.
Трескаво поизтупваме наслоилия се прах

върху благоприличието -
и тръгваме към храма.
Клонка за здраве и дълголетие да вземем.
Свещ пред олтара на гузната си съвест
да запалим.
Да оставим яйце.
Да се помолим за близките.
За себе си.
Да поменем мъртвите.

Правим го искренно.
Понякога лицемерно.
Обикновено - по навик.

Веаликден е! Ликуй, народе!..

И тогава - онези - богуподмазващите се -
оторизиралите се за дилъри на Господ Бог -
изпълзяват като лалугери на припек
от дупките си.
Надявят златотканите одежди -
за да скрият нищетата на грешното си битие
и се уригат на притаен атеизъм
и зле прикривано богохулство.
Те - черните души на Божието отрицание
и платените агенти на червените антихристи.
Прегърнали се с юдите...
Развратничат с Тялото Божие.
Сквернословят.
Блудстват с Божието Слово.
Винят праведните в ерес.
Марин Незнамкой си -
инсталиран за ролятана Патриарх Български.
О.з. от Държавна сигурност.
Каленик Незнамкъв си...
Николайча Луд Пловдивски ...
и т.н.,и т.н...
И трябва аз -
и трябва всички ние -
ръка да им целуваме -
Господ за да почетем!

Никога!

По-скоро ще си направя сюнет
и ще приема исляма!
Да бъда мормон.
Или съботятин.
Кришнаит.
Будист...
Имам един приятел от Зимбабве.
Религиозен е.
Неговия бог е Калунга.
И си го почиташе подобаващо без посредници.

Амин.

Да им сваляме шапки и целуваме ръце -
по-скоро Христос да не възкръства,
Мохамед да се обеси,
Кришна да се гръмне,
Буда да се удави,
Йехова да банкрутира!

Блогове, които следя